Երեխայի իրավունքները

Երեխաները ունեն հավասար իրավունքներ՝անկախ իրենց ծնողների կամ այլ ներկայացուցիչների ռասայից,ազգությունից,սեռից,լեզվի գույքային կամ այլ դրությունից և կրթությունից:Յուրաքանչյուր երեխա ունի իր կյանքի իրավունքը:Պետությունը և իր համապատասխան մարմիները ստեղծում են անրաժեշտ պայմաներ երեխայի ապրելու և զարգանալու համար:Յուրաքանչյուր երեխա ծնված օրվանից ունի քաղաքացիության և անվան իրավունք:Յուրաքանչյուր երեխա ունի առողջության պահպանման և ամրապնդման իրավունք:Պետական համապատասխան մարմիները ապահովում են առողջապահական ծառայություներից երեխայի անվճար օգտվելու հնարավորությունը:Յուրաքանչյուր երեխա ունի ֆիզիկական,մտավոր և հոգևոր լիարժեք զարգացման համար անհրաժեշտ կենսապայմաների իրավունք:Ծնողների կամ այլ ներկայացուցիչի կողմից երեխայի համար անրաժեշտ կենսապայմաների ապահովման անկարողության դեպքում,պետությունը ցուցադրում է համապատասխան օգնություն: Ցանկացած անձի՝ այդ թվում ծնողներին կամ այլ ներկայացուցիչններին արգելվում է երեխային ենթարկել բռնության, նրա արժանապատվությունը նվաստացնող պատժի կամ նմանօրինակ այլ վերաբերմունքի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s